Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Załatwianie spraw

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Telefon do sekretariatu: 77 4606 222

email: zsniemodlin@wodip.opole.pl

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Na podstawie paragrafu 19 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr58, poz.504): "za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności".

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłaty wynoszą:
-za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego- 26 złotych,
-za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 9 złotych,
-za wydanie duplikatu zaświadczenia dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego -9 złotych.

Wersja XML